>صدور صورتحساب خارج از دوره
*رمز رايانه رمز رايانه يک عدد 7 رقمي برروي قبض است
*پرونده
*تصوير امنيتي